Ερωτηματολόγιο για νέους

Περίληψη

 1. Πληροφορίες για τους ερωτηθέντες
  1. Επιλέξτε τη χώρα διαμονής σας
  2. Η ηλικία σας
  3. Είστε…
 2. Ερωτήσεις σχετικά με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ιθαγένεια και την ευρωπαϊκή ταυτότητα
  1. Αισθάνεσαι…;
  2. Αισθάνεστε ότι η ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη έχει κάποια πλεονεκτήματα;
  3. Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε πολιτική ή πολιτειακή πρωτοβουλία;
 3. Ερωτήσεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες
   1. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το επίπεδο των γνώσεών σας σχετικά με τις ακόλουθες πτυχές
   2. Παρακαλώ δηλώστε πόσο σημαντικό θεωρείτε το καθένα από τα ακόλουθα θέματα που πρέπει να συμπεριληφθούν στο Πλαίσιο Επάρκειας Αξιών της ΕΕ και στο μελλοντικό επιγραμμικό πρόγραμμα κατάρτισης και στα ηλεκτρονικά εργαλεία σε κλίμακα από το 1 έως το 5.

 

Πληροφορίες για τους ερωτηθέντες

Όπως μπορείτε να δείτε, αυτή η ενότητα δείχνει πόσοι νέοι από κάθε χώρα συμμετείχαν στις έρευνες, δηλαδή 50 από κάθε χώρα, εκτός από την Ισπανία που είχε 100 συμμετέχοντες, καθώς το έργο έχει 2 Ισπανούς εταίρους.

Μετά τη συγχώνευση όλων των απαντήσεων από τις έρευνες που διεξήχθησαν από τους νέους, αυτή η ενότητα αντικατοπτρίζει την ηλικία κάθε συμμετέχοντα, με την πλειοψηφία (140) να είναι μεταξύ 18 και 22 ετών, ακολουθούμενη από τους συμμετέχοντες (82) ηλικίας μεταξύ 23 και 26 ετών και τελειώνοντας με τους συμμετέχοντες (78) ηλικίας μεταξύ 27 και 29 ετών.

Αυτή η ερώτηση αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση των νέων που συμμετείχαν στις ηλεκτρονικές έρευνες, με την πλειοψηφία να είναι οι συμμετέχοντες (109) που σπουδάζουν, ακολουθούμενοι από εκείνους που εργάζονται αυτή την περίοδο (107) και καταλήγοντας σε εκείνους που σπουδάζουν και εργάζονται (75) και εκείνους που δεν κάνουν τίποτα από τα παραπάνω (9).

 

Ερωτήσεις σχετικά με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ιθαγένεια και την ευρωπαϊκή ταυτότητα

Οι συγκεντρωτικές απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση δείχνουν ότι η πλειοψηφία (κόκκινο τμήμα) των συμμετεχόντων αισθάνεται το ίδιο πολίτης της χώρας του και Ευρωπαίος, ακολουθούμενη από τους συμμετέχοντες (μπλε τμήμα) που αισθάνονται περισσότερο πολίτες της χώρας τους παρά ευρωπαΐοι και τους συμμετέχοντες (κίτρινο τμήμα) που αισθάνονται περισσότερο ευρωπαΐοι παρά πολίτες της χώρας τους.

Αυτό το κυκλικό γράφημα δείχνει πώς οι νέοι που συμμετείχαν στις διαδικτυακές έρευνες πιστεύουν ότι η ΕΕ τους ωφελεί ως ευρωπαίους πολίτες, με την πλειονότητα (κόκκινο και κίτρινο χρώμα) των νέων συμμετεχόντων να πιστεύει ότι το να είσαι πολίτης της ΕΕ τους ωφελεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Αυτή η ερώτηση της έρευνας δείχνει τη συμμετοχή των νέων σε πρωτοβουλίες πολιτών ή πολιτικές πρωτοβουλίες και, αφού συνδυάσουμε όλες τις απαντήσεις, μπορούμε να δούμε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (μπλε) δεν έχει συμμετάσχει και δεν θα ενδιαφερόταν να συμμετάσχει επίσης, ακολουθούμενη από τους συμμετέχοντες (κίτρινο) που δεν έχουν συμμετάσχει αλλά θα ήθελαν να συμμετάσχουν, καταλήγοντας στους συμμετέχοντες που συμμετέχουν σπάνια (κόκκινο) ή συχνά (πράσινο).

 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες

Σύμφωνα με αυτή την ενότητα, οι νέοι επέλεξαν, με το 1 να είναι το λιγότερο γνωστό και το 5 το περισσότερο γνωστό, το επίπεδο γνώσης που έχουν μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που προσφέρει η σύμπραξη, με κάθε χρώμα να αντιστοιχεί σε διαφορετικό θέμα.

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, και μετά τη συγχώνευση όλων των απαντήσεων από τις ηλεκτρονικές έρευνες, αποτυπώνεται η σημασία που έχει για τους νέους κάθε θέμα χωρισμένο σε χρώματα, που περιλαμβάνονται από τη σύμπραξη, από το 1 που δεν είναι καθόλου σημαντικό έως το 5 που είναι απολύτως σημαντικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου ικανοτήτων του έργου.

Scroll to Top